Προθεσμία για απόκτηση κωδικού ασφαλείας – έναρξη διαδικασιών υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) .

Για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και του Π.Μ.Δ. για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ αρχίζουν από την Παρασκευή 25 Ιουνίου και θα λήξουν πριν τα τέλη Ιουλίου 2021.

Πιο αναλυτικά:

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ, θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 25 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν, μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΕΠΑΛ, να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή, κατόπιν νεότερης εγκυκλίου.

Συνεπώς, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), από την Παρασκευή 25 Ιουνίου ως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΛ με εξετάσεις το 2021.

Β1. Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ έχουν οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021 των ΕΠΑΛ. Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στο ΕΠΑΛ που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το ανωτέρω μηχανογραφικό δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Β2. Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας

Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που εξετάστηκαν φέτος, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο ΕΠΑΛ τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο ΕΠΑΛ η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ είναι η κατοχή πτυχίου και απολυτηρίου.

Όσοι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, με κατάθεση Αίτησης-Δήλωσης έτους 2021, είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση με τα ΕΠΑΛ (ή τα ΓΕΛ), και τελικά δεν προσήλθαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ , ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων, για να αποκτήσουν password. Αν στο μεταξύ έχουν ήδη αποκτήσει password (στο διάστημα 25 με 30-6-2021), απλώς θα ακυρωθεί το πρώτο και θα ισχύσει το δεύτερο password.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ

Γ1. Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ έχουν:
α. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ του 2021. Για την υποβολή του εν λόγω ΠΜΔ θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό ασφαλείας (password) που θα έχουν ήδη δημιουργήσει ως ανωτέρω (βλ. Β2).
β. Οι τελειόφοιτοι των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ του 2021. Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, θα γίνεται στο ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

Γ2. Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας.

Οι υποψήφιοι Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ που εξετάστηκαν φέτος, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), ακολουθούν τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω (βλ. Β2)
Οι τελειόφοιτοι των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ του 2021, θα επιδεικνύουν στο ΕΠΑΛ τους την αστυνομική τους ταυτότητα/ διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο ΕΠΑΛ η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Διευκρινίζεται ότι για την υποβολή του ΠΜΔ αρκεί η κατοχή Απολυτηρίου και δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί και το Πτυχίο Ειδικότητας.

Μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση το 2021).

Δ1. Δικαιούχοι υποβολής Μ.Δ. ΕΠΑΛ για το 10% των θέσεων.
Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο για το 10% έχουν οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ το 2019 ή το 2020, οι οποίοι διεκδικούν ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι υποψήφιοι είχαν συμμετάσχει στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2019 ή το 2020, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι φέτος για το 10% των θέσεων. Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους ανωτέρω υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΕΠΑΛ, κατά προτίμηση σε εκείνο της αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.
Όσοι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, με κατάθεση Αίτησης-Δήλωσης έτους 2021, είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση και τελικά δεν προσήλθαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων προσέρχονται στο ΕΠΑΛ τους, ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και να αποκτήσουν password. Αν στο μεταξύ έχουν ήδη αποκτήσει password (στο διάστημα 25 με 30-6-2021), απλώς θα ακυρωθεί το πρώτο και θα ισχύσει το δεύτερο password.

Δ2. Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας

Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο ΕΠΑΛ τους κατά περίπτωση την αστυνομική ταυτότητα/ διαβατήριο και τη Βεβαίωση συμμετοχής έτους 2019 ή 2020.
Σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο ΕΠΑΛ η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Μεταφορά μαθητών στο Εξεταστικό Κέντρο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ν. ΜΗΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΛ.ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΛΜΥΡΟΥ 37100
Tηλέφωνο: 2422023700
Fax: 2422024757 Email: mail@1epal-almyr.mag.sch.gr
Σχολικό έτος: 2020-2021
Ημερομηνία: 10/06/2021

Η μεταφορά των μαθητών στο εξεταστικό κέντρο θα γίνει ως εξής: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΜΥΡΟΥ που συμμετέχουν στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ από 15 – 6 – 2021 έως και 28 – 6 – 2021 πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευσή τους στο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ τα εξής:

1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

2) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (που την έχουν πάρει ήδη από το σχολείο)

3) ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

4) ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ SELF-TEST.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 6 π.μ ΣΤΟ ΚΤΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 6:15 π.μ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΪΔΙΝΙ- ΚΡΟΚΙΟ-ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ- Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ (ΣΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ ) – 2ο ΕΠΑ.Λ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ(ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ),ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΗΜΕΡΕΣ:

1) ΤΡΙΤΗ 15 – 6 – 2021

2) ΠΕΜΠΤΗ 17 – 6 – 2021

3) ΣΑΒΒΑΤΟ 19 – 6 – 2021

4) ΤΕΤΑΡΤΗ 23 – 6 – 2021

5) ΠΕΜΠΤΗ 24 – 6 – 2021

6) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 – 6 – 2021

7) ΣΑΒΒΑΤΟ 26 – 6 – 2021

8) ΔΕΥΤΕΡΑ 28 – 6 – 2021 ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑ.Λ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ( ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ).

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1) ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΙΣ 29-6-2021

2) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΙΣ 30-6-2021

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 83

Αλλαγή Εξεταστικού Κέντρου φυσικώς αδυνάτων μαθητών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ν. ΜΗΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΛ.ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΛΜΥΡΟΥ 37100
Tηλέφωνο: 2422023700
Fax: 2422024757 Email: mail@1epal-almyr.mag.sch.gr
Σχολικό έτος: 2020-2021
Ημερομηνία: 10/06/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι μόλις λάβαμε την παρακάτω εγκύκλιο από το υπουργείο παιδείας:

Σας ενημερώνουμε ότι η με ΑΠ 4745/ΕΠ/7-6-2021 ΥΑ με την οποία ορίστηκαν οι έδρες των ειδικών εξεταστικών κέντρων (Ε.Ε.Κ) για τις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021 όπως και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά, τροποποιήθηκε με τη με αριθ. Φ.153/5010/ΕΠ/10-6-2021 ΥΑ ως προς τους υποψήφιους των ΔΔΕ Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων ως ακολούθως:

«Στο 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς (Καραμανλή και Μακεδονίας, τ.κ. 55134, Θεσσαλονίκη) της Δν/σης Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Θεσσαλονίκης, θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης: Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Σερρών, Χαλκιδικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.»