Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-20

Με την Υ.Α. 52840/ΓΔ4/8-5-2020 (ΦΕΚ1765/τ.Β/8-5-2020) γίνεται ρύθμιση των απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-20.

Για την Υπουργική Απόφαση εδώ
για την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ